AIM en life science

De Amsterdamse Innovatie Motor draagt bij aan de kennisvalorisatie in de life sciences: het omzetten van wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethodes in economische activiteiten en/of deze voor maatschappelijke doeleinden beschikbaar stellen.

Van oudsher is er een kloof tussen de industrie enerzijds en de fundamentele wetenschap anderzijds. Daarnaast werkten Amsterdamse universiteiten en kenniscentra beperkt samen, zodat een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis ontbrak.

Inmiddels werken de Amsterdamse kennisinstellingen, maar ook bedrijven gezamenlijk aan kennisvalorisatie in het Amsterdam BioMed Cluster en het kennisexploitatieproject  I am Starter.